Koszyk

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności sklepu ma charakter informacyjny i oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego oraz stacjonarnego.


2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na stronie pod adresem www.megismeble.pl (np. sprzedawca, sklep Internetowy,) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego megismeble.pl dostępnym na stronach Sklepu.


3. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz wszelkich narzędzi analitycznych zaimplementowanych do systemu.


4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz w kontakcie bezpośrednim z klientem w sklepie stacjonarnym jest prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MEGI’S CONCEPT MAŁGORZATA PLICHTA. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Warszawska 22, 05-500 Piaseczno, NIP 9511844927, REGON 142202110, adres poczty elektronicznej kontakt@megismeble.pl, numer telefonu: +48 510 351 531, +48 22 737 19 78 oraz numer faksu: +48 22 737 19 78 i zwana jest dalej „Administratorem” będącym jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

4a. Podawanie danych takich jak imię, czy nazwisko nie jest wymagane. Zachęcamy do posługiwania się hasłami MEGIS lub innymi wymyślonymi przez Klienta.

4b. Potrzebne nam dane to tylko te które posłużą do dostarczenia zamówienia dla kupującego.


5. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 


6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne w tym podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta, za wyjątkiem:


a. zawarcia umowy sprzedaży lub na dostawę zamawianego przedmiotu (niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy).


b. wykonania obowiązków ustawowych przez Administratora (podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych a niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie obowiązków ustawowych).


7. Administrator zapewnia, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że są:


a. zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;


b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;


c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;


d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;


e. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;


8. Mając na uwadze charakter, zakres i cele przetwarzania w tym ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i wadze występujących zagrożeń, zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO. Powyższe Środki są poddawane przeglądom i uaktualniane w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia powodującego nieautoryzowany dostęp do danych klientów. Stosuje się środki techniczne i informatyczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


Rozdział 2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


1. Przetwarza się dane osobowe w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:


a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;


b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;


c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;


d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. 


2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są w niniejszej polityce prywatności w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


Rozdział 3 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH


1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym megismeble.pl.


2. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


3. Jeżeli Klient, skorzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


4. Jeżeli Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


5. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.


6. Cele zbierania danych osobowych Klientów lub Usługobiorców przez Administratora:


7. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej w tym, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


8. Marketing bezpośredni tylko oferowanych produktów lub usług Administratora. Administrator nie przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania danych – adres email.


9. Wyrażanie opinii przez Klienta o zawartej Umowie Sprzedaży. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania danych – adres email.


10. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres przetwarzania danych – Imię i nazwisko; adres zamieszkania lub prowadzenia działalności w tym, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


11. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres przetwarzania danych – Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku klientów lub usługobiorców nie będących stronami z Administratorem, dopuszcza się przetwarzanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Rozdział 4. Odbiorcy danych osobowych.


1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu stacjonarnego jak i internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. Banki, producenci, dostawca oprogramowania, kurierzy czy podmiot obsługujący płatności, serwisy udostępniający zbieranie opinii o usługach lub produktach).


2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dla przykładu, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.


4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.


5. przewoźnikom / spedytorom / brokerom kurierskim - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.


6. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartami płatniczymi - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.


7. podmiotom kredytującym / leasingodawcom - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.


8. dostawcom systemu ankiet opiniujących – tylko w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących. 


9. dostawcom usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego a także stacjonarnego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


10. dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Rozdział 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz remarketingu, lecz decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości lub obowiązku korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. W efekcie korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym klient, może otrzymać np. rabat, kod rabatowy, przypomnienie o niedokończonych zakupach, propozycję Produktu, który może odpowiadać swoim zainteresowaniom lub preferencjom, lepsze warunki w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego lub stacjonarnego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie i samodzielnie decyzję, czy chce skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym.


2. W Sklepie Internetowym profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, w tym dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.


3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu wywołując wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływać.
 
Rozdział 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia posiada osoba, której dane dotyczą.


2. Każda osoba, której, dane są przetwarzane przez Administratora posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 


3. Każda osoba, której, dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


4. Każda osoba, której, dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


5. Każda osoba, której, dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator w takim przypadku nie będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6. Każda osoba, której, dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w rozdziale 1 niniejszej polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Rozdział 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.


2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:


a. identyfikacji klientów lub kontrahentów zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,

b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,

c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,

d. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji klientów lub kontrahentów (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

f.  remarketingu i retargetingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

9. Przeglądarki internetowe dostępne na rynku domyślnie zapisują pliki Cookies.

10. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień użytkowanej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

11. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

12. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej dostępnej przeglądarki internetowej.

13. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (w tym danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

14. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

15. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z usługi pomagającej Administratorowi dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także dokonywać optymalizacji ścieżki zakupowej firmy Edrone.
 
Rozdział 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z polityką prywatności strony, na którą zostało dokonane przekierowanie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.