Koszyk

Reklamacje

Wszelkie wiadomości dotyczące zwrotów i reklamacji prosimy kierować na adres reklamacje@megismeble.pl

Regulamin sklepu dostępny na stronie

 1. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w jednej z niżej określonych form:
  • pisemnie na adres: ul. Warszawska 22, 05-500 Piaseczno woj. mazowieckie;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@megismeble.pl
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę (wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Warszawska 22, 05-500 Piaseczno woj. mazowieckie. W tym wypadku koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.